Υπηρεσίες Ιατρείου

 • Μέτρηση διαθλαστικών ανωμαλιών
 • Βιομικροσκόπηση (έλεγχος σε σχισμοειδή λυχνία)
 • Τονομέτρηση
 • Βυθοσκόπηση
 • Φωτογράφιση πρόσθιου ημιμορίου
 • Έλεγχος χρωματικής αντίληψης
 • Πλήρης εκτίμηση παθήσεων βλεφάρων, δακρυϊκής συσκευής και κόγχου / προεγχειρητικός έλεγχος
 • Διάνοιξη δακρυϊκών πόρων
 • Πλύση δακρυικών σωληναρίων
 • Εξαίρεση χαλαζίου
 • Εξαίρεση θηλώματος
 • Ενέσεις botox
 • Εκτίμηση καταρράκτη / προεγχειρητικός έλεγχος
 • Εκτίμηση γλαυκώματος
 • Εκτίμηση επιπλοκών σακχαρώδη διαβήτη
 • Αφαίρεση ξένου σώματος κερατοειδούς